Địa chỉ và số điện thoại của Chi Cục Thuế Huyện Ba Tri (Bến Tre)

Địa chỉ và số điện thoại Chi Cục Thuế Ba Tri của tỉnh Bến Tre. Thông tin Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre, phòng tuyên truyền và hỗ trợ kê khai Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre sẽ được chúng tôi cung cấp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Chi Cục Thuế huyện Ba Tri, Bến Tre.
1. Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Tri - Giồng Trôm
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Tri - Giồng Trôm: Số 45 Đường 19/5, Khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre.
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Tri - Giồng Trôm: 0275 3 212 656.

Địa điểm trên bản đồ Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Tri - Giồng Trôm

2. Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Tri - Giồng Trôm (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Tri - Giồng Trôm (bộ phận một cửa): Thị Trấn Giồng Trôm, Bến Tre
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ba Tri - Giồng Trôm (bộ phận một cửa): 0275 3 861 589

3. Chi Cục Thuế Khu Vực TP Bến Tre - Châu Thành
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Bến Tre - Châu Thành: Số 51 Đường Tán kế, Phường 3, Tp. Bến Tre.
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Bến Tre - Châu Thành: 0275 3 839 205.

4. Cục Thuế Tỉnh Bến Tre
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Bến Tre: Số 99A9 Đồng Văn Cống, Bình Thành, Bình Phú, Tp. Bến Tre
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Bến Tre: 0275 3 822 472.

5. Chi Cục Thuế Khu Vực TP Bến Tre - Châu Thành (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Bến Tre - Châu Thành (bộ phận một cửa): Thị trấn Châu Thành, Bến Tre.
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Bến Tre - Châu Thành (bộ phận một cửa): 0275 3 613 555.

6. Chi Cục Thuế Khu Vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú: Thị trấn Mỏ Cày Nam, Bến Tre.
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú: 0275 3 842 161.

7. Chi Cục Thuế Khu Vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú (bộ phận một cửa): Thị trấn Thạnh Phú, Bến Tre.
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú (bộ phận một cửa): 0275 3 720 117.

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre
Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre được tổ chức như sau:
a) Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí theo điểm a, khoản này được tổ chức các Đội sau:
 • Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác.
 • Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
 • Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
 • Không quá 02 Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
 • Không quá 06 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
b) Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 5000 doanh nghiệp được tổ chức các Đội sau:
 • Đội Trước bạ và thu khác.
 • Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.
 • Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
 • Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre.
 • Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học.
 • Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
 • Đội Kiểm tra nội bộ.
 • Không quá 03 Đội Kiểm tra thuế.
 • Không quá 08 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
c) Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức các Đội sau:
 • Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
 • Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
 • Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre (Tuyên truyền - Hỗ trợ - Nghiệp vụ - Dự toán - Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Trước bạ và thu khác).
 • Không quá 03 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
d) Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức 02 Đội:
 • Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Hỗ trợ - Tuyên truyền - Quản lý nợ - Kiểm tra thuế - Kế toán thuế - Kê khai - Tin học - Trước bạ và thu khác - Quản lý thuế xã phường/liên xã, phường).
 • Đội Tổng hợp (Hành chính - Quản trị - Ấn chỉ - Nghiệp vụ - Nhân sự - Tài vụ - Dự toán).
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre đã được phê duyệt nêu trên, quyết định số lượng Đội Kiểm tra thuế và Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường và quy định nhiệm vụ, chức năng của các Đội thuộc Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.
Trên đây là cơ cấu tổ chức, địa chỉ và số điện thoại Chi cục thuế Ba Tri, Bến Tre.

Lãnh đạo Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre
- Chi cục Thuế có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng theo quy định của luật Thuế Nhà nước.
- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre trên địa bàn.
- Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Việc bổ nhiệm, cách chức, kỷ luật, miễn nhiệm điều động lãnh đạo Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Hiệu lực và tổ chức thực hiện liên quan đến Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre
Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre trực thuộc Cục Thuế tỉnh; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1700/QĐ-BTC ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre trực thuộc Cục Thuế tỉnh.

Đối với các trường hợp thực hiện hợp nhất thành Cục Thuế tỉnh, trước mắt giữ nguyên tổng số Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường của các Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre trước khi thực hiện hợp nhất. Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm điều chỉnh, rà soát, tổ chức bộ máy của các Chi cục Thuế khu vực đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định này.

Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cấp Phó tại Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trường hợp tổ chức lại thành Chi cục Thuế khu vực, số lượng Lãnh đạo cấp Chi cục Thuế khu vực không được cao hơn tổng số lượng Lãnh đạo của các Chi cục Thuế trước khi thực hiện việc hợp nhất.

Biên chế và kinh phí Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre
Biên chế của Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao.
Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.

Trách nhiệm thi hành quyết định liên quan đến Chi cục Thuế Ba Tri, Bến Tre
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
-->